At the core of Hotel Niles philosophy lies a fundamental emphasis on compatibility with and sustainability of local architecture, local and authentic life, and Istanbul’s architectural, social, and cultural tradition. One ultimate goal, in this regard, is to authentically reflect our cultural heritage in the interior and exterior design of our hotel. We aim to maintain a connection to its past and showcase its unique attributes to our guests.

We also endeavor to transcend conventional sustainability measures and embrace a holistic perspective, incorporating sustainability principles into every aspect within our purview. This holistic approach guides our commitment to ensuring energy efficiency, reducing carbon emissions, practicing water conservation, and minimizing waste.

Our Sustainability Policy includes the following key points:

 • Increase resource efficiency by effectively managing energy and natural resource use in our activities.
 • Minimize the environmental impacts of materials and products, considering our effects on the natural environment and biological diversity.
 • Reduce greenhouse gas emissions.
 • Create high added value in the tourism industry with the products and services we produce.
 • Protect natural and cultural heritage.
 • Ensure equality without discrimination based on various factors.
 • Prioritize the occupational safety and health of our employees and stakeholders.
 • Establish positive and harmonious working environments that support cooperation.
 • Build relationships with our employees based on trust and our ethical principles.
 • Exhibit zero tolerance for bribery and corruption.
 • Produce or support projects for the local area’s development.
 • Act with social responsibility, awareness, and contribute to society’s development.
 • Raise awareness by supporting employees in social and community activities.
 • Increase the employment of the local population and strengthen the local community.
 • Comply with relevant legal responsibilities and international standards.
 • Increase our sustainability performance by maintaining close relations with our suppliers.
 • Regularly share our sustainability practices with stakeholders transparently.
 • Provide sufficient human, technological, and financial resources to achieve sustainability goals efficiently.
 • Continuously review and improve sustainability performance.

In this regard, we invite and encourage our guests and shareholders to actively contribute to our sustainability policy by providing feedback, asking questions, and making suggestions. The hotel management can be reached directly via info@hoteldersaadet.com. Thank you for your ongoing support in creating a sustainable future.

 Hotel Niles’ın kuruluş ve varoluş felsefesinin özünde, yerel mimari, yerel ve otantik yaşam ile İstanbul’un mimari, sosyal ve kültürel geleneğine uyumluluğuna ve sürdürülebilirliğine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda, birincil hedef, kültürel mirasımızı otelimizin iç ve dış tasarımında gerçek ve özgün özelliklerini misafirlerimize sergileyerek korumak ve göstermektir.

Ayrıca, geleneksel sürdürülebilirlik prensiplerini uygularken de bütüncül bir perspektifi benimsemeyi amaçlıyoruz. Bu bütüncül yaklaşım, enerji verimliliğini sağlama, karbon emisyonlarını azaltma, su tasarrufu yapma ve atık miktarını en aza indirme konularındaki taahhüdümüzü kapsar.

Sürdürülebilirlik Politikamız şu temel noktaları içermektedir:

 • Faaliyetlerimizde enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin bir şekilde yöneterek kaynak verimliliğini artırma.
 • Malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini, doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi göz önünde bulundurarak en aza indirme.
 • Sera gazı emisyonlarını azaltma.
 • Turizm sektöründe ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle yüksek katma değer yaratma.
 • Doğal ve kültürel mirası koruma.
 • Din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni durum, siyasi görüş, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılığı önleme.
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendirme.
 • İşbirliğini destekleyen, farklı inanç, düşünce ve görüşlere sahip insanların çatışmasız ve uyum içinde birlikte çalışabileceği olumlu ve uyumlu çalışma ortamları oluşturma.
 • Çalışanlarımızla güvene ve etik ilkelerimize dayalı ilişkiler kurma.
 • Rüşvet ve yolsuzluk konusunda sıfır tolerans sergileme.
 • Otellerin bulunduğu bölgenin kalkınması için projeler üretme veya bu tür projeleri destekleme.
 • Toplumun gelişimine katkı sağlama amacıyla sosyal sorumluluk, farkındalık ve katkıda bulunma.
 • Çalışanları, sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılabilmeleri için destekleyerek farkındalık oluşturma.
 • Yerel nüfusun istihdamını artırma ve yerel toplumu güçlendirme.
 • Faaliyetlerimizde ilgili yasal sorumluluklara ve ulusal/uluslararası standartlara uyma.
 • Sürdürülebilirlik performansımızı tedarikçilerimizle yakın ilişkiler kurarak artırma.
 • Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı düzenli olarak paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşma.
 • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeterli insan, teknoloji ve finansal kaynağı temin etme ve bu kaynakları verimli bir şekilde kullanma.
 • Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirme ve iyileştirme.

Bu bağlamda, misafirlerimizden ve hissedarlarımızdan sürdürülebilirlik politikamıza geri bildirim, soru ve öneri sunarak katkıda bulunmalarını teşvik ediyoruz ve nazikçe talep ediyoruz. Otel yönetimine doğrudan info@hoteldersaadet.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusundaki sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz.