ayracAccesability and Sustainable Tourism
 

 

OUR SUSTAINABILITY POLICY

As the Hotel Niles family, we care about the comfort and experience of each of our guests. While providing our services to , we are aware that we too are actually ”guests” on planet earth. In order to leave a livable world to future generations, our basic principles as Niles are to protect the environment; improve the link between the natural and social environment and support the local population. While fulfilling our responsibilities, we are happy to be set an example for our neighbors , especially by being sensitive to the environment where our hotel is located, contributing to sustainable tourism by affecting them in this direction.

Niles’ sustainability approach includes ensuring energy efficiency in all activities, reducing carbon emission, using water sparingly, and minimizing waste. Niles Hotel considers the current and future economic, social and environmental impacts of all activities. It takes into account the needs of guests, the industry, the environment and the people of the region. It preserves cultural and natural values and creates employment in its destination.

Another goal of ours is to accurately reflect our cultural heritage in the interior and exterior design of our hotel, by adhering to its past, and paying homage to our cultural heritage and exhibiting its unique attributes to our guests in the best way possible.


OUR SUSTAINABILITY POLICY: BULLET POINTS
• To increase resource efficiency in our activities by effectively managing the use of energy and natural resources,
• To minimize the environmental impacts of the materials and products we use, taking into account our impact on the natural environment and biological diversity,
• To reduce greenhouse gas,
• To create high added value in the tourism industry with the products and services we produce,
• To protect natural and cultural heritage
• To ensure equality without discrimination based on religion, sect, language, race, color, gender, marital status, political opinion, age, physical disability and similar reasons,
• To prioritize occupational safety and health of our employees and stakeholders,
• To create positive and harmonious working environments that support cooperation in order to ensure that people with different beliefs, thoughts and views work together without conflict and in harmony,
• To establish relationship with our employees based on trust and our ethical principles,
• To exhibit zero tolerance for bribery and corruption ,
• To produce or support projects for the development of the local area where the hotel is located, to increase the welfare level of the society, to move forward economically and socially;
• To act with social responsibility, awareness and to contribute to the development of society,
• To raise awareness by supporting employees to volunteer for social and community activities in which they can be involved,
• To increase the employment of the local population and to strengthen the local people therein
• To comply with the relevant legal responsibilities, national and international standards in our activities,
• To increase our sustainability performance by keeping close relations with our suppliers,
• To regularly share our sustainability practices with our stakeholders in a transparent manner,
• To provide sufficient human, technological and financial resources to achieve sustainability goals and to use these resources efficiently,
• To continuously review and improve sustainability performance. In this regard, we encourage and kindly ask our guests and shareholders to contribute to our sustainability policy by providing feedback, asking questions and/or making suggestions. The hotel management can be reached directly at the contact details listed at  Contact The Owner page at the left hand menu and via info@hotelniles.com.

 

***

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Hotel Niles ailesi olarak her bir misafirimizin konforunu ve yaşadığı deneyimi önemsiyoruz. Misafirlerimize hizmetlerimizi sunarken dünyamızda misafir olarak yaşadığımızın bilincindeyiz. Gelecek nesillere yaşanabilecek dünya bırakmamız için Hotel Niles ailesi olarak temel ilkelerimiz çevreyi korumak; doğal ve sosyal çevre arasındaki bağlantıyı geliştirmek; yerel halkı desteklemektir. Sorumluluklarımızı yerine getirirken, özellikle otelimizin bulunduğu çevreye karşı duyarlı davranarak komşularımıza da bu konuda örnek olmak ve onları da bu yönde olumlu etkileyerek sürdürülebilir turizme katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.  Niles Hotel’in sürdürülebilirlik yaklaşımı, tüm faaliyetlerde enerji verimliğini sağlamak, karbon emisyonunu azaltmak, suyu tasarruflu kullanmak, atıkları ve israfı önlemeyi kapsar. Niles Hotel, tüm faaliyetlerin mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirir. Misafirlerin, sektörün, çevrenin ve bölge halkının ihtiyaçlarını gözetir. Bulunduğu destinasyonda kültürel ve doğal değerleri korur ve istihdam yaratır. Bir diğer hedefimiz ise otelimizin iç ve dış tasarımında, geçmişine de bağlı kalarak, kültürel kimliği doğru şekilde yansıtmak ve misafirlerimize kültürümüzü, yaşam tarzımızı, farklılıklarımızı en iyi şekilde anlatmaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARI MADDELERİMİZ

 • Enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin yöneterek faaliyetlerimizde kaynak verimliliğini artırmak,
  • Doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek,
  • Sera gazlarını azaltmak,
  • Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle turizm sektöründe yüksek katma değer yaratmak,
  • Doğal ve kültürel mirası korumak
  • Din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeksizin eşitlik sağlamak,
  • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmak,
  • Farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin çatışmaya girmeksizin birlikte çalışmasını sağlamak için iş birliğini destekleyen, pozitif ve uyumlu çalışma ortamları yaratmak,
  • Çalışanlarımızla güvene ve etik ilkelerimize dayalı ilişkiler oluşturmak,
  • Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermemek,
  • Otellerin bulunduğu bölgelerin kalkınması, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri gitmesi için projeler üretmek veya bu tür projelere destek vermek; sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve toplumun gelişimine katkı sağlamak,
  • Çalışanları yer alabilecekleri sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleyerek farkındalık oluşturmak,
  • Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmek,
  • Faaliyetlerimizde ilgili yasal sorumluluklara, ulusal ve uluslararası standartlara uymak,
  • Tedarikçilerimizle yakın ilişki içerisinde bulunarak sürdürülebilirlik performansımızı artırmak,
  • Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,
  • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeterli insan, teknoloji ve finansal kaynağı temin etmek ve bu kaynakları verimli şekilde kullanmak,
  • Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek. Bu madde ile ilgili olarak, msaifirlerimizden ve paydaşlarımızdan gelebilecek her türlü geri bildirim, soru ve öneri bizler için çok değerli olacaktır. Otel yönetimine , bu sitedeki Contact The Owner  linkindeki adreslerden ya da e-mail ile info@hotelniles.com adresinden ulaşabilirsiniz.